ظروف تحت فشار

 

 و بویلر

 

 

توانمندی:

 - بازرسی از تانکرهای حمل مواد نفتی و پتروشیمیایی

 - بازرسی حین ساخت و ادواری انواع مخازن تحت فشار و اتمسفریک

 - بازرسی حین ساخت و ادواری انواع دیگ های بخار و آب داغ و دیگ های آب گرم مطابق با استانداردهای ملی به شماره ی 4231 و 7911

 - بازرسی حین ساخت و ادواری انواع اتوکلاو

 - بازرسی و نظارت برساخت تانکرهای اتمسفریک مخصوص حمل فرآورده های نفتی و شیمیایی

 - بازرسی فنی دوره ای از تانکرهای اتمسفریک و تحت فشار جهت حمل فرآورده های نفتی و پتروشیمیایی و مایعات گازی

 - بازرسی فنی و نظارت برساخت تانکرهای تحت فشار مخصوص حمل انواع مایعات گازی جهت حمل آرگون، اکسیژن و نیتروژن

 - بازرسی از مخزن تانکرها، بشکه ها، حمل کننده مایعات و صدور مجوز بارگیری

 - ارائه روش شستشو برای مخازن تانکرها مطابق استاندارد بین المللی و نظارت برآنها

 - بازرسی مخازن دوجداره و مخازن کرایوژنیک

 - بازرسی تاسیسات، مخازن و سیلندرهای گاز مایع ) LPG ( مطابق با استاندارد ملی به شماره ی 8

 

 

 

 

محتوای بیشتر در این بخش: « جوش و آزمون هاي