تجهيزات CNG

 

 

 

 

توانمندی:

 - بازرسی CNG ، نصب و راه اندازی جایگاه سوخت گیری گاز طبیعی فشرده براساس استاندارد های ملی ایران به شماره ها ی 2و 1 - 7829 ، 12054

 - بازرسی ادورای تجهیزات جایگاه سوخت گیری گاز طبیعی فشرده CNG براساس استاندارد های ملی ایران به شماره ها ی 2و 1 - 7829 ، 12054

 - بازرسی ادواری خودروهای سبک و سنگین دوگانه سوز با سوخت CNG براساس استاندارد ملی ایران به شماره ی 9747

 - بازرسی ادورای سیلندرهای CNG خودروهای سبک و سنگین براساس استاندارد ملی ایران به شماره ی 9426

 - بازرسی و تائید نوع خودروهای با سوخت CNG ، مخازن CNG ، قطعات و کیت CNG خودرو براساس استاندارد های ملی ایران به شماره ی 7598

 - بازرسی و آزمون دوره ای انواع سیلندرهای فولادی، آلومینیومی و کامپوزیتی براساس استاندارد های ملی ایران به شماره ی 6792

 - بازرسی و کالیبراسیون دیسپنسرهای جایگاه های سوخت گیری گاز طبیعی فشرده CNG