خدمات ایمنی

 

 بهداشت حرفه ای و محیط زیست HSE

 

 

توانمندی:

 - ارائه بهداشت حرفه ای و محیط زیست

خدمات آموزشی در زمینه ایمنی

 - تدوین دستورالعمل های ایمنی

 - ارائه خدمات بازرسی ایمنی و صدور گواهینامه

 

 

 

محتوای بیشتر در این بخش: « آموزش رونوشت از تجهيزات CNG »