مدیریت کیفیت

 

 

 


توانمندی ها

 - استقرار الزامات استاندارد 17025 در زمینه تائید صلاحیت آزمایشگاه

 - استقرار الزامات استاندارد 17020 در زمینه تائید صلاحیت بازرسی

 - ارائه خدمات ممیزی داخلی جهت شرکت ها ونهادها

 - استقرار سایر استانداردهای حوزه کیفیت، ایمنی، سنجش رضایت مشتری

 - اخذ پروانه استاندارد واحدهای صنعتی و تولیدی از ادارات کل استاندارد

 

 

 

محتوای بیشتر در این بخش: « تجهيزات CNG تجهیزات صنعتی »